Gondolatok

Megemlékezés Szabó Mária Professzor Asszonyról

Megrendülten tudatjuk, hogy Szabó Mária ny. egyetemi tanár, az MTA doktora, volt tanszékvezető és intézetvezető életének 73. évében 2020. június 23-án elhunyt. Halálát a türelemmel és bátorsággal viselt legsúlyosabb emberi betegség okozta megrázóan rövid idő alatt.

Szabó Mária 1971-ben biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fél évszázados oktató-, nevelő- és kutatómunkáját egy rövid debreceni időszaktól eltekintve az ELTE Természettudományi Karán végezte, 2001 óta egyetemi tanári beosztásban. Oktatómunkája során számos főtárgy, valamint doktori iskolai kurzus és több terepgyakorlat szakmai anyagát dolgozta ki és tantárgyfelelősként tanította. Összesen mintegy 150 doktori, szakdolgozati és tudományos diákköri munkát sikeresen befejező hallgató témavezetője volt. A professzor asszony kiváló és a hallgatók között népszerű, szeretett oktató volt. ­Kutatómunkáját alapvetően a tájökológia területén végezte. Alapítója és első vezetője volt a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéknek. Az utóbbi másfél évtizedben öt elnyert kutatási pályázatnak volt sikeres kutatásvezetője.

Szabó Mária az egyetemi és a tudományos közélet vezető tisztségeket betöltő tagjaként dolgozott. Tanszékvezető, központvezető volt és 2008-2012 között négy éven át a Földrajz- és Földtudományi Intézetet igazgatóként vezette. Az elmúlt húsz évben több MTA Bizottságba beválasztották, és még más országos és nemzetközi tudományos testület tagja is volt.

Ötletadó, központi és meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1995-ben, az ELTE TTK a Környezettan tanári szak indítására akkreditációs anyagot készített. Később, a bolognai rendszerre történő áttérésnél meghatározó szerepe volt a szakok akkreditációjánál, éppúgy, mint az ELTE Környezettudományi Doktori Iskolája 2006-ban történt alapításakor. A környezettudomány területén szakmailag megkerülhetetlen volt.

Több elismerése közül kiemelkedik az ELTE Pro Universitate arany fokozata. Élete végén nagy örömet okozott neki, hogy az egri Eszterházy Károly Egyetem szenátusa professor emerita címmel köszönte meg együttműködésüket.

Szabó Mária professzor asszony emberileg vonzó, segítőkész, nagy tudású és kiemelkedő tiszteletet érdemlő munkatárs volt. Tiszta, önfeláldozó, szakmailag sikeres pályafutása során mély keresztény hite és erős nemzeti elkötelezettsége biztos iránytűként vezette élete legvégéig.

 

Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Nyugodjék békében!

 

Horváth Gergely                                                      Kiss Ádám prof. emeritus

főiskolai tanár                                                              Dékán, 1990-1997

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék          A Környezettudományi Centrum vezetője, 1997-2012

 


Megemlékezés Prof. Dr. Füleky Györgyről

 A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége megrendüléssel és mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Füleky György professzor emeritus, az MPNSZ elnökségi tagja és aktív munkatársa súlyos betegség után, 2018. május 4-én, 73 éves korában otthonában elhunyt.

Füleky György 1945-ben született Ekecsen. Kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomáját az ELTE-n szerezte 1968-ban. A mezőgazdasági tudomány kandidátusa 1978-ban lett, a Szent István Egyetemen pedig (illetve annak jogelődjén a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen) 1991-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. Meghatározó oktatója volt a SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karnak és számos hazai szakember pályafutását segítette mentorként. Ezen kívül 1997-től a Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV), majd ennek szellemi utódjaként létrejövő Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének (MPNSZ) alapító elnökségi tagjaként is dolgozott.

Az Egyetemen számos vezetői feladatot is ellátott. 1990-től tizennyolc éven keresztül a Talajtani és Agrokémiai Tanszék vezetője volt, majd a Környezettudományi Intézet igazgatója lett. Ezen közben és utána dékánhelyettesi, rektorhelyettesi feladatokkal is megbízták. Szakterületének, az agrokémiának és több társtudománynak, ezek közül különösen a régészetnek, megbecsült képviselője volt. Jelentős szerepet töltött be a tudomány terjesztésében saját könyveivel, konferenciák szervezésével és több folyóirat szerkesztő bizottsági munkálataival.

A Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) Gödöllőről indult Kecskés Mihály mikrobiológia professzor kezdeményezésére 1997-ben. Az illetékes kormányzati szervek (Határon Túli Magyarok Hivatala), az MTA (Külföldi Magyar Tudományosság Bizottsága) valamint különböző egyesületek (Erdélyi-, Hunyadi-, Kárpátaljai-, Rákóczi Szövetség) támogatásával sikerült megteremteni a feltételeit annak a szervező munkának, amely eredményeként létrejöhetett a magyar professzorok világméretű összefogása.

Az MPV fő profilján – az egyetemi es tudományos kutatás támogatásán – kívül kiemelt területként kezelte az anyanyelv es a környezetvédelem témakörét. Minden munkát az Elnök koordinálásával az elnökség szervezte, bonyolította le. Füleky György professzor tevekénységét elsősorban ezen a két területen fejtette ki. Néhány ezek közül, amelyekben jelentős, meghatározó szerepet játszott Füleky professzor:

Környezetvédelem

Az MPV keretén belül elsőként alakult meg a Környezettudományi Bizottság, elsősorban Füleky professzor kezdeményezésére és irányításával. Ehhez megfelelő programokra volt szükség, amelyek megfelelő komplexitással es összehangolton egyidejűleg képesek a különböző érdekeket összehangolni és érvényesíteni. A komplexitáshoz hozzátartozik a már az alapoktatásban elkezdett és a felsőoktatásig jelen lévő környezettudatos viselkedésre vannak Füleky nevelés kérdésköre, ami a fenntartható fejlődés záloga. E területen is elévülhetetlen érdemei voltak Füleky professzornak.

Az „Azonosulás a Tájjal és a Környezettel a Vidéki Európában” című konferencia előadásai külön kötetben is megjelentek. Ennek a környezetvédelmi UNESCO konferenciának egyik fő szervezője volt Füleky professzor. A konferencia Kormányzatnak tett ajánlásait az általa vezetett munkabizottság fogalmazta meg.

A magyar nyelv védelme

A magyar nyelv a magyar kultúra hordozója

A magyar nyelv nemzeti létezésünk legfontosabb megnyilatkozása, nemzeti hovatartozásunk kifejezője, a magyar kultúra és tudomány, illetve a tájékoztatás legfőbb hordozója. Ezért a magyar nyelv védelme, átörökítése az utódokra, a nyelvi környezetünk épségének megóvása, egészséges alkalmazkodóképességének fenntartása a ma elő nemzedékek közös felelőssége.

Tudatosította az MPV, hogy biztositani kell a magyar anyanyelvű felsőoktatási képzés fennmaradását és fejlesztését a környező országokban. Ezen a területen Füleky professzor elsődleges érdeme, hogy Erdélyben, személyes kapcsolatait is felhasználva, az erdélyi magyarok közötti kapcsolatokat is erősítve, komoly eredményeket ért el.

A magyar szaknyelv

A magyar szaknyelv fenntartása, alakítása, megújítása leginkbb a professzorok feladata, de a szaknyelv fejlesztésére, a helyes, érthető ismeretterjesztés miatt is szükség van.

Ennek érdekeben nagyon sok lépest tett az MPV, elsősorban Füleky professzor közreműködésével. Több fórumon is szorgalmazta az MPV a Hatnyelvű fogalomtár-sorozat megindítását. Erről részletező, módszertani, tartalmi előadások is születtek, többek között Füleky professzor előadásában, az ajánlásokon kívül. A sorozat célkitűzése az volt, hogy Erdélyben, román nyelven végzett szakemberek a magyar terminológiát megismerjék, ne csak szó szerinti fordításban, hanem a tartalomvilág, a fogalmak értelmezésével magyar és román nyelven. Két szerkesztő jegyzett minden kötetet, egy magyarországi és egy erdélyi magyar professzor. Az alapkoncepció pedig az volt, hogy Magyarországon es Erdélyben is használhassák a hallgatók is.

Ezek eredményeként el is indult a sorozat a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában, Besenyei Lajos főszerkesztésében. A sorozatnak két kötete jelent meg, de már tizenegy kötet szerkesztőbizottsága is megalakult. Közben a Kiadót magánosították és így a további kötetek kiadása meghiúsult. Az első kötet szerkesztője M. Csizmadia Béla, a másodiké Füleky György professzor volt, aki „Környezetvédelem, talaj” témakörben adta közre munkáját.

Füleky György az előzőekben bemutatott tevekénységekben, eredményekben kezdeményezőként, aktív cselekvőként, koordinálóként, szervezőként vett részt. Munkabizottságokat vezetett, egy összeállítást készített az MPV magyar nyelvterületen elért eredményeiről, konferenciákat szervezett, könyvet irt, tárgyalt, egyeztetett. Természetesen az itt bemutatott eredmények csak egy kis szeletét adjak annak a munkának, amelyet az MPV soraiban végzett.

Az MPV – alapító elnökének, Kecskés Mihálynak a halálát követően – újjáalakult a szervezet Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) néven, Besenyei Lajos kezdeményezésére és vezetésével. Ennek a szervezetnek is hasonlóak a célkitűzései, a mai igényeket figyelembe véve. Az MPNSZ-nek nemcsak alapítója volt Füleky György, hanem itt is a motor szerepét töltötte be. Egy fenntarthatósági konferencia és egy szaknyelvi konferencia szervezője, előadója is volt.

Füleky György halálával nagy veszteség érte a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségét és az egész magyar szakmai közösséget.

————————————————————————————————————————————

2017. március 13.

Gondolatok a Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV) közel másfél évtizedes munkájáról

(2017. január 17-én a Fővárosi Törvényszék kimondta az MPV megszűnését.)

Az MPV a rendszerváltás utáni években jött létre azzal a céllal, hogy hidat építsen az anyaországon belül és annak határain kívül tevékenykedő magyar professzorok között, segítse és támogassa a határainkon túli magyar nyelvű felsőoktatás, tudomány és kultúra megerősödését és fejlődését.

Rendezvényei, konferenciái, találkozói úttörő jelleggel, elsőként teremtették meg az anyaországi, erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar professzorok találkozási lehetőségeit, amelyek révén máig tartó emberi és szakmai-tudományos kapcsolatok jöttek létre. A határon túli tagoknak ezek a találkozók a szakmai-tudományos értékeken túlmenően mindig örömteli eseménynek számítottak, boldogan vettek ezeken részt, maga a találkozó élménye is felemelő volt. A diktatúra éveiben, Erdélyben a magyar professzorok úgyszólván még egymást sem ismerték, nem volt mód közös kutatásra, nem cserélhették ki nézeteiket egymással. Az MPV nagy szolgálatot tett e hátrányos helyzet felszámolására, az erdélyi magyar professzorok közösségének kialakítására.

Világtalálkozói – 1997-ben Budapesten, 2000-ben Balatonföldváron, 2002-ben Nagyváradon – egymás megismerésének és segítésének jelentős fórumai voltak, ugyanúgy, mint a „Kárpát-medencei magyar professzorok találkozói” Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán, Kolozsváron, Selmecbányán, Szabadkán és más városokban.

Az MPV létrejöttében és sikeres működésében elévülhetetlen szerepe volt Kecskés Mihály professzornak, alapító elnöknek, aki emblematikus egyénisége volt e professzori körnek, széles körű felkészültsége, szellemessége, sajátos egyéni humora különleges derűt sugárzott. Utólag visszatekintve is szívet melengető, hogy nem volt jelentősebb professzori találkozó, amely ne cigányzenével, magyar nótaénekléssel ért volna véget.  Kecskés professzor egyénisége egy olyan világot jelenített meg, amelyről sokan csak hírből hallottak, jó volt érezni ennek melegét.

Szívvel lélekkel dolgozott az MPV élén, ez volt élete, családja, mindene. Sajnos, hosszabb betegsége megakadályozta abban, hogy tovább folytathassa ezt a sikeres utat, 2012-ben bekövetkezett halálával pedig visszavonhatatlanul lezárult egy olyan korszak, melyre tisztelettel és kegyelettel emlékezünk.

Temetésén Dudás Illés professzor, az MPV tudományos titkára mondott búcsúbeszédet, mely Honlapunkon, a Gondolatok rovatban olvasható.

A magyar szaknyelv, a magyar nyelvű oktatás kérdése az MPV kiemelt fontosságú területe volt, többnyelvű fogalomtár sorozatot indított. Két kötet jelent meg, az elsőt Málnási-Csizmadia Béla professzor, a másodikat Füleky György professzor szerkesztette. Több anyanyelvi konferencia szervezésére került sor (Szlovákiában Miklós László professzor szervezésében).  E munkáról és eredményeiről átfogó képet ad Füleky György professzor interneten is elérhető tanulmánya. (Az MPV küzdelme a magyar nyelv használatáért.)

A magyar nyelv ügye mellett az MPV nemzetközi szinten is értékelhető kutatást és munkát végzett a fenntartható fejlődés témakörében, többek között Guy Turchany, Füleky György és Turcsányi Károly professzorok közreműködésével.

Dudás Illés professzor, az MPV tudományos titkára számos jelentős közös tudományos fórum szervezője és előadója volt.

A rendszerváltás utáni gyors változások, a nem megfelelő működés feltételek (székhely, anyagi támogatás hiánya stb.) sajnálatos módon kedvezőtlenül befolyásolták az egyesület működését, ezt súlyosbította Kecskés professzor romló egészségi állapota is.

Az egyre inkább ellehetetlenült helyzetben az MPV tagjainak egy része úgy döntött, hogy az MPV szellemi örökségének továbbvitelére, az elért eredmények megőrzésére és gazdagítására egy új szervezeti keretet teremt, új egyesületet hoz létre.

 2010-ben, döntő többségében MPV tagok részvételével, megalakult a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) amelyhez később az MPV tagjainak jelentős része is csatlakozott.

Az MPV az elmúlt években gyakorlatilag nem működött, a régi szervezet szétesett és megszűnt, így szükségszerű jogi lépés volt annak bírósági döntéssel való megszüntetése.

Az elért eredmények, a megteremtett értékek az MPNSZ munkájának értékes alapköveit jelentik.

Budapest, 2017. január 29

MPNSZ Elnöksége

______________________________________________________

2013. szeptember 9.

Prof. Dr. Dudás Illés búcsúbeszéde Prof. Dr. Kecskés Mihály, 82 évet élt Professzor társunkhoz:

Itt olvasható:   Búcsúbeszéd_

 

______________________________________________________

2013. szeptember

Eltávozott közülünk Kecskés Mihály professzortársunk.

„A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének professzorai mély megrendüléssel fogadták Kecskés Mihály professzornak, a Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) alapító elnökének halálhírét.

Eltávozott közülünk valamennyiünk által tisztelt és szeretett professzortársunk akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyarság, a magyar tudomány és felsőoktatás ügyének segítésében, a határainkon kívül élő magyarság szellemi, kulturális, tudományos és oktatási helyzetének fejlesztésében.

Az általa létrehozott professzori szervezet, a Magyar Professzorok Világtanácsa, a rendszerváltás utáni nehéz időkben állt az elszakított országrészekben élő és dolgozó magyar professzorok mellé, rendszeres fórumot, találkozást és eszmecserét biztosítván az anyaország professzoraival. Vezetésével rendszeresen megrendezésre került a Kárpát-medencei Magyar Professzorok találkozója valamint a Magyar Professzorok Világtalálkozója. E rendezvények egyetlen és pótolhatatlan jelentőséggel bírtak a magyar professzorok kapcsolatainak kialakításában és erősítésében, hitet, erőt és erkölcsi támogatást adtak a magyar nyelvű felsőoktatás létrehozásán és fejlesztésén munkálkodó határainkon kívül élő magyar professzoroknak.

Élete céljának, munkájának eredményei tovább élnek, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségét létrehozó professzorok e szellemiséget őrzik és viszik tovább  a jelenlegi követelményeknek és igényeknek megfelelő formában.

Kecskés Mihály professzor egyénisége, humora, szellemessége, műveltsége valamennyiünket csodálatra késztetett, olyan ember volt, aki – bár fizikai valójában eltávozott – lélekben, szellemiségben közöttünk, velünk marad, életműve örökéletű.

Nyugodjon békében.”

(MPNSZ)