Gondolatok

2017. március 13.

Gondolatok a Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV) közel másfél évtizedes munkájáról

(2017. január 17-én a Fővárosi Törvényszék kimondta az MPV megszűnését.)

Az MPV a rendszerváltás utáni években jött létre azzal a céllal, hogy hidat építsen az anyaországon belül és annak határain kívül tevékenykedő magyar professzorok között, segítse és támogassa a határainkon túli magyar nyelvű felsőoktatás, tudomány és kultúra megerősödését és fejlődését.

Rendezvényei, konferenciái, találkozói úttörő jelleggel, elsőként teremtették meg az anyaországi, erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai magyar professzorok találkozási lehetőségeit, amelyek révén máig tartó emberi és szakmai-tudományos kapcsolatok jöttek létre. A határon túli tagoknak ezek a találkozók a szakmai-tudományos értékeken túlmenően mindig örömteli eseménynek számítottak, boldogan vettek ezeken részt, maga a találkozó élménye is felemelő volt. A diktatúra éveiben, Erdélyben a magyar professzorok úgyszólván még egymást sem ismerték, nem volt mód közös kutatásra, nem cserélhették ki nézeteiket egymással. Az MPV nagy szolgálatot tett e hátrányos helyzet felszámolására, az erdélyi magyar professzorok közösségének kialakítására.

Világtalálkozói – 1997-ben Budapesten, 2000-ben Balatonföldváron, 2002-ben Nagyváradon – egymás megismerésének és segítésének jelentős fórumai voltak, ugyanúgy, mint a „Kárpát-medencei magyar professzorok találkozói” Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán, Kolozsváron, Selmecbányán, Szabadkán és más városokban.

Az MPV létrejöttében és sikeres működésében elévülhetetlen szerepe volt Kecskés Mihály professzornak, alapító elnöknek, aki emblematikus egyénisége volt e professzori körnek, széles körű felkészültsége, szellemessége, sajátos egyéni humora különleges derűt sugárzott. Utólag visszatekintve is szívet melengető, hogy nem volt jelentősebb professzori találkozó, amely ne cigányzenével, magyar nótaénekléssel ért volna véget.  Kecskés professzor egyénisége egy olyan világot jelenített meg, amelyről sokan csak hírből hallottak, jó volt érezni ennek melegét.

Szívvel lélekkel dolgozott az MPV élén, ez volt élete, családja, mindene. Sajnos, hosszabb betegsége megakadályozta abban, hogy tovább folytathassa ezt a sikeres utat, 2012-ben bekövetkezett halálával pedig visszavonhatatlanul lezárult egy olyan korszak, melyre tisztelettel és kegyelettel emlékezünk.

Temetésén Dudás Illés professzor, az MPV tudományos titkára mondott búcsúbeszédet, mely Honlapunkon, a Gondolatok rovatban olvasható.

A magyar szaknyelv, a magyar nyelvű oktatás kérdése az MPV kiemelt fontosságú területe volt, többnyelvű fogalomtár sorozatot indított. Két kötet jelent meg, az elsőt Málnási-Csizmadia Béla professzor, a másodikat Füleky György professzor szerkesztette. Több anyanyelvi konferencia szervezésére került sor (Szlovákiában Miklós László professzor szervezésében).  E munkáról és eredményeiről átfogó képet ad Füleky György professzor interneten is elérhető tanulmánya. (Az MPV küzdelme a magyar nyelv használatáért.)

A magyar nyelv ügye mellett az MPV nemzetközi szinten is értékelhető kutatást és munkát végzett a fenntartható fejlődés témakörében, többek között Guy Turchany, Füleky György és Turcsányi Károly professzorok közreműködésével.

Dudás Illés professzor, az MPV tudományos titkára számos jelentős közös tudományos fórum szervezője és előadója volt.

A rendszerváltás utáni gyors változások, a nem megfelelő működés feltételek (székhely, anyagi támogatás hiánya stb.) sajnálatos módon kedvezőtlenül befolyásolták az egyesület működését, ezt súlyosbította Kecskés professzor romló egészségi állapota is.

Az egyre inkább ellehetetlenült helyzetben az MPV tagjainak egy része úgy döntött, hogy az MPV szellemi örökségének továbbvitelére, az elért eredmények megőrzésére és gazdagítására egy új szervezeti keretet teremt, új egyesületet hoz létre.

 2010-ben, döntő többségében MPV tagok részvételével, megalakult a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (MPNSZ) amelyhez később az MPV tagjainak jelentős része is csatlakozott.

Az MPV az elmúlt években gyakorlatilag nem működött, a régi szervezet szétesett és megszűnt, így szükségszerű jogi lépés volt annak bírósági döntéssel való megszüntetése.

Az elért eredmények, a megteremtett értékek az MPNSZ munkájának értékes alapköveit jelentik.

 

Budapest, 2017. január 29

 

MPNSZ Elnöksége

______________________________________________________

2013. szeptember 9.

Prof. Dr. Dudás Illés búcsúbeszéde Prof. Dr. Kecskés Mihály, 82 évet élt Professzor társunkhoz:

Itt olvasható:   Búcsúbeszéd_

 

______________________________________________________

2013. szeptember

Eltávozott közülünk Kecskés Mihály professzortársunk.

„A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének professzorai mély megrendüléssel fogadták Kecskés Mihály professzornak, a Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) alapító elnökének halálhírét.

Eltávozott közülünk valamennyiünk által tisztelt és szeretett professzortársunk akinek elévülhetetlen érdemei vannak a magyarság, a magyar tudomány és felsőoktatás ügyének segítésében, a határainkon kívül élő magyarság szellemi, kulturális, tudományos és oktatási helyzetének fejlesztésében.

Az általa létrehozott professzori szervezet, a Magyar Professzorok Világtanácsa, a rendszerváltás utáni nehéz időkben állt az elszakított országrészekben élő és dolgozó magyar professzorok mellé, rendszeres fórumot, találkozást és eszmecserét biztosítván az anyaország professzoraival. Vezetésével rendszeresen megrendezésre került a Kárpát-medencei Magyar Professzorok találkozója valamint a Magyar Professzorok Világtalálkozója. E rendezvények egyetlen és pótolhatatlan jelentőséggel bírtak a magyar professzorok kapcsolatainak kialakításában és erősítésében, hitet, erőt és erkölcsi támogatást adtak a magyar nyelvű felsőoktatás létrehozásán és fejlesztésén munkálkodó határainkon kívül élő magyar professzoroknak.

Élete céljának, munkájának eredményei tovább élnek, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségét létrehozó professzorok e szellemiséget őrzik és viszik tovább  a jelenlegi követelményeknek és igényeknek megfelelő formában.

Kecskés Mihály professzor egyénisége, humora, szellemessége, műveltsége valamennyiünket csodálatra késztetett, olyan ember volt, aki – bár fizikai valójában eltávozott – lélekben, szellemiségben közöttünk, velünk marad, életműve örökéletű.

Nyugodjon békében.”

(MPNSZ)


Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado